عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال های برای آمادگی نوبت دوم
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:14
 
به نام خدا
ضمن عرض سلام
در این مجموعه نمونه سوال هایی برای آمادگی بیشتر شما عزیزان ارایه می گردد، امیدواریم مفید باشد.
با تقدیم احترام
حسین رنجبری
عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال های برای آمادگی نوبت دومدرس عربی هر سه مقطع
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 30 مه 2011، 01:43
 
عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال برای دروس کلاس اول راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 30 مه 2011، 01:25
 

دینی

درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم

درس هشتم درس نهم درس دهم درس يازدهم درس دوازدهم درس سيزدهم درس چهاردهم


درس پانزدهم درس شانزدهم درس هفدهم درس هجدهم درس نوزدهم درس بيستم


درس بيست و يكم درس بيست و دوم


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


جغرافی


درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم

درس هشتم درس نهم درس دهم درس يازدهم درس دوازدهم درس سيزدهم


درس چهاردهم درس پانزدهم درس شانزدهم درس هفدهم درس هجدهم درس نوزدهم


درس بيستم درس بيست و يكم درس بيست و دوم درس بيست و سوم درس بيست و چهارم


درس بيست و پنجم


---------------------------------------------------------------------------------------------------


-انگلیسی

درس اول تا سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم

درس هشتم
 درس نهم درس دهم

----------------------------------------------------------------------------------------------------


علوم

درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم

درس هشتم درس نهم درس دهم درس يازدهم درس دوازدهم درس سيزدهم


درس چهاردهم درس پانزدهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------


اجتماعی


درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم

درس هشتم درس نهم درس دهم درس يازدهم درس دوازدهم درس سيزدهم

درس چهاردهم درس پانزدهم درس شانزدهم درس هفدهم


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ریاضیات


اعداد اعشاري اعداد صحيح آمار هندسه 1 حساب


كسر متعارف تناسب توانها


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


عربی

درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم

درس هفتم درس هشت درس نهم درس دهم درس يازدهم 
درس دوازدهم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


تاریخ

درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم

درس هفتم درس هشتم درس نهم درس دهم درس يازدهم درس دوازدهم


درس سيزدهم درس چهاردهم درس پانزدهم درس شانزدهم درس هفدهم درس هجدهم

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال علوم اول راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 26 مه 2011، 08:53
 

جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .(1نمره)

الف : ازبه هم پيوستن اتمهاي عنصرهاي مختلف .............................به وجود مي آيد.

ب : با افزايش دما ،فضاي خالي بين ذره هاي سازنده ي ماده ...................... مي يابد.

** سوالهاي چهار گزينه اي(5/1نمره)

2.انبساط عادي آب درچه دمايي است؟

الف : 4درجه ب : زير4درجه ج:زير0درجه د: بالاي 4درجه

3.كدام جنبش در مواد جامد وجودندارد؟

الف : ارتعاشي ب:انتقالي ج:چرخشي د : مواردب وج

4.انبساط حجمهاي مساوي از كدام ماده از همه كمتراست؟

الف:مس ب:آهن ج:شيشه د: آلومينيم

**سوالهاي تشريحي

5. علي هرچه تلاش كرد نتوانست درپلاستيكي قوطي فلزي زردچوبه را براي مادرش باز كند بنظر شما او بايد ازچه راه حلي براي بازكردن در قوطي استفاده كند؟(1نمره)

6.حسين براي ساختن يك دماپا ،دو تيغه ي فلزي هم طول وغيرهم جنس را روي هم قرار داد اما هرچه دوتيغه ي دماپارا حرارت داد دماپا خميده نشد بنظرشما اشكال كار او چه بوده است؟(1نمره)

7. براي پركردن كپسولها،بافشارزيادگازرا وارد كپسول مي كنند اين كدام خاصيت گازهارانشان مي دهد؟(5/0نمره)

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .(1نمره)

الف : به دو عمل تبخير و........................متوالي آب تقطير مي گويند.

ب : وقتي هوا از بخار آب .........................شده باشد مي گوييم هوا شرجي است.

** سوالهاي چهار گزينه اي(1نمره)

2.تشكيل برفك دريخچال به علت كدام تغيير حالت ماده است ؟

الف :تصعيد  ب : تبخير ج:چگالش د: ميعان

3.كدام يك از تغييرهاي زير گرماده است ؟

الف : انجماديخ ب:تبخيرالكل ج:ذوب كره د : تصعيد نفتالين

**سوالهاي تشريحي

4.علي و حسين درحمام متوجه شدند كه روي يكي ازلوله ها، قطره هاي آب جمع شده است علي گفت كه اين لوله ي آب گرم است ولي حسين گفت كه اين لوله ي آب سرد است. شما با نظر كداميك موافقيد؟دليل بياوريد. .(1نمره)

5.چرا مي توانند شيشه رادركارخانجات شيشه سازي به هر شكلي كه مي خواهند دربياورند ؟(5/0نمره)

6.مادر پريسالباسهاي خيس را درمجاورت هوا ودرآفتاب برروي طناب پهن كرد .سه عامل موثري كه مادر پريسا براي زودتر خشك شدن لباسها در نظر گرفته است چيست ؟باذكردليل نام ببريد(5/1نمره).

 

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .(5/1نمره)

الف : اجزاي مخلوط ..........................بطور غير يكنواخت پراكنده شده اند.

ب : هرچه ناخالصي يك ماده كمتر باشدخلوص آن ماده ....................... است.

ج : به مخلوط دو يا چند فلز ............................ مي گويند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(بارم هرقسمت 5/0نمره)

2. براي جدا كردن چه مخلوط هايي ازروش تبلور استفاده مي كنند ؟

الف : مخلوط هاي همگن جامد در مايع ب : مخلوط هاي همگن مايع در مايع 

 ج: مخلوط هاي نا همگن مايع در مايع د: مخلوط هاي نا همگن جامد در مايع 

3.كداميك ازخصوصيات نافلزها نيست ؟

الف : ظاهري مات دارند. ب: براثرضربه خرد مي شوند. ج: رساناي خوب براي گرما نيستند. د : چكش خوارند.

4.كدام يك از مواد زير خالص نيست؟

الف:آب مقطر  ب: جيوه ج: هوا د: اكسيژن

5.مخلوط آب ونفت را به چه روشي مي توان ازهم جدا كرد؟

الف: تقطير ب: سرريز كردن ج: صاف كردن د: تبلور

**سوالهاي تشريحي

6.درشكل هاي مقابل نوع مواد را مشخص كنيد.(1نمره)  

 (عنصر،تركيب،مخلوط ،خالص)

   1  2  3

7. با مواد داد شده ي زير دو مخلوط همگن ودو مخلوط ناهمگن بسازيدوروش جداسازي اجزاي آنها را درجدول بنويسيد. .(2نمره)

   ** آب - روغن - الكل - نشاسته - شكر **

رديف

 مخلوط همگن

 روش جداسازي

مخلوط نا همگن

روش جداسازي

 1

  2

8.الف:آلياژ طلا ازچه فلزاتي ساخته شده است ؟ب :چرا طلا را به صورت آلياژ در مي آورند؟.(1نمره)

9. دو جزء تشكيل دهنده ي يك محلول راباذكر مثالي نام ببريد؟.(1نمره)

10. واژه هاي زيررا تعريف كنيد؟.(5/1نمره)

الف:چكش خوار:

ب:حلال:

ج:تبلور:  

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .(5/1نمره)

الف : صورتي ازانرژي كه درمولكولهاي ماده ذخيره است انرژي..........................مي نامند.

ب : نيرويي كه مانع ادامه حركت اجسام مي شود نيروي ......................... مي نامند.

ج: شتاب ،نشان دهنده ي تغييرات ........................درواحدزمان است.

** سوالهاي چهار گزينه اي(5/1نمره)

2.نيرويي كه بيشترين تاثيررادرزندگي انسان داردكدامست ؟

الف :شيميايي  ب : مكانيكي ج:الكتريكي د: گرمايي

3. بادورشدن اززمين نيروي گرانش چه تغييري مي كند ؟

الف : افزايش مي يابد ب:كاهش مي يابد ج:تغييري نمي كند د : بستگي به جرم جسم دارد.

4. كدام يك واحد اندازه گيري سرعت است؟

الف:متربر ثانيه ب:كيلومتربرساعت ج: متربردقيقه د: هرسه مورد

**سوالهاي تشريحي


6.قانون پايستگي انرژي را بيان كنيد. (1نمره)

7.دوتفاوت جرم باوزن رابنويسيد. (1نمره)

8.دوندهاي درمدت 3دقيقه مسافت 1800متري را طي كرده است :

الف:اين دونده چندمتربرثانيه بوده است؟(5/0نمره)

ب:سرعت اين دونده درهردقيقه چقدر است؟(5/0نمره)

9. جدول زيررا كامل كنيد؟(1نمره)

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال دروس کلاس اول راهنمایی از سایت مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) مشهد
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 11:22
 

امتحان ریاضی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان نگارش وانشای فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان نگارش وانشای فارسی درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان زبان انگلیسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه چهارم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان تعلیمات دینی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تعلیمات دینی،صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تعلیمات دینی،صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان جغرافیا

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان علوم

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان علوم اجتماعی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان عربی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان املای فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان املای فارسی ، درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان املای فارسی ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان املای فارسی ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان تاريخ

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تاريخ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تاريخ، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان حرفه وفن

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان حرفه وفن، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان حرفه وفن، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال دروس کلاس اول راهنمایی از سایت مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) مشهد
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 11:21
 

امتحان ریاضی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی پایه دوم نیم سال اول،صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی پایه دوم نیم سال اول،صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی پایه دوم نیم سال اول،صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید

امتحان نگارش وانشای فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان نگارش وانشای فارسی درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان زیان انگلیسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی،صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی،صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی،صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی،صفحه چهارم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان تعلیمات دینی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تعلیمات دینی،صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تعلیمات دینی،صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان جغرافیا

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا،صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا،صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان علوم

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان علوم اجتماعی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم اجتماعي، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم اجتماعي، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان عربی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان عربي ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان عربي، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان املای فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان املای فارسی ، درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان فارسي

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان فارسي، درقالب pdf اینجا کلیک کنید

امتحان تاريخ

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تاريخ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تاريخ، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان حرفه وفن

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان حرفه وفن، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان حرفه وفن، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال دروس کلاس اول راهنمایی از سایت مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) مشهد
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 11:18
 

امتحان قرآن

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان قرآن، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان قرآن، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان قرآن، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید

امتحان ریاضی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان ریاضی، صفحه چهارم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان نگارش وانشای فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان نگارش، درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان زبان انگلیسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان زبان انگلیسی، صفحه چهارم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان تعلیمات دینی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تعلیمات دینی، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تعلیمات دینی، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان جغرافیا

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان جغرافیا، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان علوم

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم، صفحه سوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان علوم اجتماعی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم اجتماعي ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان علوم اجتماعي ، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان عربی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان عربي، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان عربي، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان املای فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان املای فارسی ، درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان فارسی

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان فارسی ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان فارسی ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان تاريخ

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تاريخ، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان تاريخ، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

امتحان حرفه وفن

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان حرفه وفن، صفحه اول درقالب pdf اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات وپاسخنامه امتحان حرفه وفن، صفحه دوم درقالب pdf اینجا کلیک کنید
عکس مدیر الکترونیک مدرسه
20سوال تستی جغرافی اول راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 10:19
 

۱.چند درصد سطح زمین را آب فرا گرفته است؟

الف)70درصد ب)60درصد ج)50درصد د)80 درصد

2.باد های باران آور موسمی در کدام بخش آسیا می وزد؟

الف)مشرق و جنوب شرق آسیا ب) شمال آسیا ج)مغرب و جنوب غربی د)داخل قاره آسیا

3.اکثر مردم آسیا از چه نژادی هستند؟

الف)سیاه پوست ب)دورگه ج)زرد پوست د)سفید پوست

4.بزرگترین قاره جهان کدام است؟

الف)آسیا ب)آفریقا ج)آمریکا د)اروپا

5.دین اسلام بیشتر در چه قسمت هایی از آسیا پیروان زیادی دارد؟

5.دین اسلام بیشتر در چه قسمت هایی از آسیا پیروان زیادی دارد؟

الف)خاور میانه ب)شرق دور ج)آسیای شرقی د)غرب دور

6.پر جمعیت ترین کشور های جهان به تر تیب کدام است؟

الف)چین و هند ب) چین و اندونزی ج) هند و چین د) هند و بنگلادش

7.بیشتر مردم افریقا از نژاد ....................هستند.

الف)زرد پوست ب)سیاه پوست ج)سفیدپوست د)دورگه

8.کدام یک از محصولات استوایی قاره افریقا نیست ؟

الف)قهوه ب)کاکائو ج)پنبه د)کائو چوب

9.شهر مقدس مسلمانان و یهودیان و مسیحیان کدام است؟

الف) مدینه ب)بیت المقدس ج)مکه د)همه موارد

10. پر آب ترین رود جهان کدام است؟

الف)دانوب ب)ولگا ج)آمازون د)کنگو

11. پلی که قاره آسیا را به قاره آریکا متصل می کند؟

الف)تنگه برینگ ب)کانال پاناما ج)کانال سوئد د )باب المندب

12. کشور کانادا بیشتر دارای چه نوع آب و هوایی هست؟

الف)سرد ب)معتدل ج)استوایی د)بیابانی

13. مقرر سازمان ملل متحد کدام شهر است؟

الف)شیکاگو ب)واشنگتون ج)لندن د)نیویورک

14. فرهنگ آنگلو ساکسون در کدام یک از کشورهای زیر وجود دارد؟

الف)کانادا ب)برزیل ج)مکزیک د)آرژانتین

15. محصوات مهم جنوب قاره اروپا کدام یک از موارد زیر است؟

الف)زیتون ب)پنبه ج)توتون د)مرکبات

16. در کدام یک از شهر های زیر مردم تمام عمر خود را در کنار خیابان به سر می برند؟

الف)دهلی ب)کلکته ج)مدرس د)همه موارد

17. کدام ویژگی مربوط به جنگل های مخروطی است ؟

الف)درختان بلوط ب)استپ ج)خزه د)هیچ کدام

18. دین مسیحی به چند مذهب بزرگ تقسیم می شود ؟

الف) دو مذهب ب)سه مذهب ج)یک مذهب د)چهارمذهب

19. کدام گزینه جزء رشته کوه های جوان آمریکا است؟

الف)راکی ب)آپالاش ج)برزیل د)پیرنه

20. ایالت متحده آمریکا صادر کننده محصولات کشاورزی نظیر ..................و انواع کالاهای صنعتی به ویژه ................است.

الف)گندم و جو ب)اسلحه و گندم ج)گندم و اسلحه د)جو و اسلحه

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
فرهنگ اصطلاحات جغرافیای دوره راهنمایی بخش سوم
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 10:16
 

منظومه ی شمسی :

گروهی از جرم های آسمانی شامل سیارات و شبه سیارات و ستارگان دنباله دار و شهاب های آسمانی و اقمار سیارات که دسته جمعی به دور خورشید گردش می کنند منظومه ی شمسی نام دارند. باید توجه داشت ستارگان که در واقع خود خورشیدی در اعماق فضا هستند جزو این گروه نمی باشد .

مهاجرت:

حرکت و جابه جایی مردم اعم از داخلی (درون یک کشور) یا خارجی (از کشوری به کشور دیگر ) را مهاجرت گویند مهاجرت ممکن است بدون علت به وقوع پیوندد .رانش به علت عواملی از قبیل سیاسی و مذهبی و اقتصادی.

کشش به سبب عواملی چون : خالی از سکنه بودن ، سرزمین های مرغوب ، منابع زیر زمینی وفراوانی کار

ناودیس:

چین خوردگی قسمتی از پوسته زمین که نسبت به تاقدیس حالت منفی یا معکوس داشته باشد.

نصف النهار:

دایره بزرگی که از دو قطب زمین عبور کرده و از صفر تا 180 درجه به سوی شرق و یا صفر تا 180 درجه به سوی غرب شماره گذاری شده است.

نقشه :

نمایش ترسیمی عوارض پوسته زمین روی موادی مانند : كاغذ پلاستیك مقوا پارچه و سایر مواد مشابه را كه به نسبت معینی كوچك شده باشد را نقشه میگویند.

یكی از خصوصیات نقشه استفاده از فن خلاصه كردن طبیعت متناسب با مقیاس و استفاده از علائم و نشانه های است كه هر یك معرف عارضه مخصوصی بوده و نقشه ای كه از نظر مقیاس و علائم به طبیعت نزدیك تر باشد نقشه مقیاس بزرگ یا پلان نامیده می شود .

هوا:

وضعیت جوی یک منطقه در یک زمان معین یا در نظر گرفتن عواملی چون درجه حرارت و نور خورشید وباد وابر ومه و تبخیر.معمولاً وضعیت هوا را ساعت به ساعت یا روز بروز ثبت و گزارش می کنند.

((برگرفته از وبلاگ خانم کریمی))

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
فرهنگ اصطلاحات جغرافیای دوره راهنمایی بخش دوم
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 10:14
 

زلزله‌نگار:

دستگاه اندازه گیری و ثبت ارتعاشات زمین لرزه را لرزه‌نگار می گویند. لرزه‌نگار در انواع گوناگونی ساخته می شود که نوین‌ترین آن‌ها قادر به سنجش زمین‌لرزه‌هایی که در فاصله‌ی چندین هزار کیلومتری رخ دهد می‌باشد به این دستگاه زلزله‌نگار نیز می گویند.

زمین‌لرزه:

جنبش سریع و محسوسی که در نتیجه‌ی جابجایی و یا جایگیری تخته سنگ‌های زیر پوسته‌ی زمین پدید می آید. در نتیجه‌ی این جنبش یک سری لرزش‌های موجی شکل پدید می آید. و گاه تغییرات ارتفاعی پوسته زمین را باعث می گردد واغلب ضایعات و زیان‌های جانی و مالی فراوان از خود باقی می‌گذارد. زمین‌لرزه بیشترمخصوص نواحی آتش‌فشانی بوده و گاه با خروش و فوران کوه‌های آتش‌فشان همراه می گردد و در حالات شدید شکست‌ها و بریدگی‌های مهم و مشخص در روی پوسته زمین به جای می گذارد. غالب زمین لرزه‌ها حداقل با سه نوع موج لرزاننده همراه است که اثرات آن‌ها حتی تا فاصله‌های بسیار دوری از کانون زمین‌لرزه قابل تشخیص وثبت می‌باشد. در مرکز وقوع زمین‌لرزه سه موج مزبور به طور هم‌زمان اثر گذارده وساختمان‌ها و تاسیسات واقع در این منطقه را با نوسان‌های شدید به عقب و جلو می‌برد و حداکثر خسارات و زیان را در محلی که امواج مزبور به طور مورب به سطح زمین می‌رسند وارد می سازد . زمین‌لرزه‌های بزرگ علاوه بر امواج مزبور اغلب با یک سری تکان‌های دیگر نیز همراه است و اگر چنان‌چه درزیرآب و یا در نزدیکی آن به وقوع پیوندد آب دریا را به شدت به تلاطم آورده وامواج آن را اغلب تا فواصل قابل ملاحظه‌ای به اطراف پرتاب می‌نماید و ضایعات جای قابل ملاحظه‌ای از خود به جای می گذارد که در مقایسه با ضایعات آن زمین‌لرزه ازاهمیت بیشتری بر خورداراست . زمین‌لرزه در پاره‌ای مناطق مانند جزایرهاوايي به طور روزانه به وقوع می‌پیوندد واغلب در طول سال صدها زمین لرزه خفیف زمین را به لرزش در می‌آورد ودر عین حال سرزمین‌هایی نیز یافت می شود که به ندرت تحت تاثیر زمین‌لرزه قرار می‌گیرد . به طور کلی مناطق زلزله‌خیز زمین را به سه بخش زیر می توان تقسیم کرد :

الف ) کرانه‌های باختری آمریکای‌شمالی و جنوبی .

ب) نواری که اروپای‌جنوبی وآسیای‌جنوبی را در بر می‌گیرد .

پ) کمربندی واقع در اقیانوس آرام که ژاپن ، فیلیپین و قسمت مهمی از شبه‌جزیره‌ی هند و چین را به هم متصل می‌سازد .این نکته قابل توجه است که از هزاران زمین‌لرزه‌ای که در طول سال به وقوع می پیوندد فقط حدود صدتای آن‌ها با خسارات و ویرانی توأم بوده وبقیه اثر چندان مهمی از خود باقی نمی‌گذارد.

ساحل :

قسمتی از زمین كه حد فاصل میان ‌‌‌آب و خشكی واقع شده باشد .

این قسمت عبارت است از نواره‌ای است از خشكی كه پیرامون دریا را فرا گرفته و تحت تأثیر مستقیم امواج دریا واقع شده باشد .

سال رسمی:

مدت زمان یک‌بار گردش کامل زمین به دور خورشید را یک سال خورشیدی گویند که مدت آن 2422/365 روز متوسط است.

سال کبیسه:

سال 366 روزه را یک سال کبیسه می گویند. از آنجائیکه هر دور گردش کامل زمین به دور خورشید تقریباً 25/365 روز به طول می انجامد از این رو هر چهار سال یک‌بار یک روز به تعداد روزهای سال افزوده و بجای 365 روز آن را 366 روز محسوب می دارند.

سال نوری:

سال نوری عبارت از مسافتی است که نور با سرعتی معادل 300000 کیلومتردرثانیه درمدت یکسال بپیماید. فاصله ی نزدیک ترین ستاره (خارج از منظومه ی شمسی ) به زمین به نام آلفا یا قنطورس حدود 3/4 سال نوری است .

ساوان:

علف زارپهناوری است که درآن علف های بلند و درختان و بوته های پراکنده ای روییده باشد باران در این گونه علف زار ها معمولاً در فصل گرم می بارد و در سایر فصول به دلیل وزش بادهای به سامان از نفوذ بادهای باران زا جلوگیری می شود به همین دلیل علف های آن در فصل گرم تازه و شاداب بوده و ارتفاع آن ها گاه تا چهارمتر می رسد.

ستارگان:

اجرام آسمانی عظیم و به حالت گازی که با نور خود می درخشند از ایام قدیم برای مشخص کردن ستارگان از اشکال خیالی بنام صورتهای فلکی استفاده می شده است ستارگان که ظاهراً ثابت و بی حرکت بنظر می رسد در حال حرکت بوده وچنین بنظر می رسد که این اجرام در دستگاه های عظیمی بنام کهکشان متمرکز شده اند که کهکشان ما یکی از آنهاست نزدیکترین ستاره به زمین خورشید است که نور آن در 8 دقیقه و 20 ثانیه به زمین می رسد و پس از آن ستاره ی آلفا یا قنطوس است که 3/4 سال نوری از زمین فاصله دارد.

ستاره قطبی :

ستاره‌ای که تقریباً بر فراز قطب شمال زمین قرار گرفته است.

سیاره:

روشنایی این اجرام به سبب بازتاب نور خورشید است و تفاوت آن با ستارگان یا ثوابت در تغییر وضع سیارات نسبت به صورت های فلکی است. معمولاً سیارات به وسیله ی تلسکوب به صورت قرصی مشاهده می شوند در حالی که هر قدر هم تلسکوب قوی باشد باز ثوابت یا ستارگان به صورت یک نقطه دیده می شوند سیارات عمد تاً دارای دو حرکت هستند اول حرکت انتقالی به دور خورشید ودوم حرکت وضعی به دور یکی از قطرهای خود بنام محور چرخش مدار حرکت انتقالی هر سیاره بیضی است و خورشید در یکی از کانون های آن قرار دارد و حرکت جملگی آن ها به دور خورشید از مغرب به مشرق است .

سیلاب:

آب فراوانی که بر اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه یا دریا و دریاچه سرزمینی را به طور ناگهانی و غیر عادی فراگیرد.

شهر:

مناطق مسکونی خیلی بزرگ را گویند. اصطلاحاً در پاره ای کشورهای اروپایی زمانی به کار می رود که شهر قدیمی بوده و از نظر مسیحیت دارای کلیسا و اسقف باشد ضمناً به مناطقی که دارای انجمن شهر وشهرداری باشند نیز شهر گفته می شود .

صخره:

صخره یا پرتگاهی که راست و بلند قرار گرفته باشد پرتگاه‌هایی از این گونه که مشرف به دریا واقع شده باشند از نظر دریانوردی دارای اهمیت بوده وبه عنوان نشانه مناسبی در دریانوردی به‌ کار می رود.

طول جغرافیایی :

عبارت است از فاصله هر نقطه تا نصف النهار مبدأ که از 0 تا 180 درجه است.

عرض جغرافیایی:

عبارت است از فاصله دو نقطه تا مدار استوا که از 0 تا 90 درجه است.

علفزار :

مناطقی از کره ی زمین که علف و گیاهان خودرو در آن فراوان دیده شود و به دلیل عدم تکافوی باران قابلیت تبدیل به جنگل را نداشته باشد این گونه مناطق معمولاً درحد فاصل مناطق جنگلی و سرزمین‌های کم باران و خشک واقع شده و به دو دسته ی مهم تقسیم می گردند :علف زارهای مناطق گرم مانند ساوان و علفزارهای مناطق معتدله مانند استپ.

كره‌ی جغرافیایی :

كره‌ای كه نقشه‌ی زمین ، سیارات، ستارگان و یا كره عالم بر سطح آن نمایش داده شود.

بسته به موارد استفاده كره جغرافیایی آن را در انواع گوناگون تهیه می كنند مانند : كره طبیعی ، كره سیاسی ، كره گنگ و غیرو.

كوهستان :

منطقه یا ناحیه‌ای كه پوشیده از كوه‌های فراوان باشد . كه به ‌آن كوه‌سار نیز گفته می شود.

کهکشان:

یکی ازسحابی های عالم افلاک است ومنظومه بسیارعظیمی است ازاجرام فلکی که منظومه ی شمسی وهمه ستارگانی که با دیده می شوند به آن تعلق دارند وبه آن کهکشان راه شیری یا راه مکه نیز می گویند .

منظومه ی کهکشانی مشتمل است بر : بازوهای مارپیچی و یک هسته برآمده مرکزی وهاله ای که بربازوها وهسته محیط است .

اطلاعات مربوت به کهکشان عبارتست از:

قطر= صدهزارسال نوری وضخامت هسته مرکزی= بیست هزارسال نوری ومنظومه کهکشانی حول محوری که ازمرکز آن می گذرد حرکت دورانی دارد وسرعت آن برحسب دوری ویا نزدیکی از هسته مرکزی متفاوت است ودر فاصله ای که خورشید از مرکزقراردارد حدود 250 کیلومتردر ساعت است و 225 میلیون سال طول می کشد تاخورشید باتمام منظومه خودیک دور بر حول محور کهکشان گردش کند .

گودال:

هر گونه فرورفتگی در پوسته ی زمین به ویژه پستی ها که پیرامون آن ها را زمین های بلندی فرا گرفته است و هیچ گونه زهابی از آن خارج نگردد گودال نام دارد.

قطب‌نما :

قطب‌نما عبارت از محفظه مدرجی است که در داخل آن یک عقربه‌ی مغناطیسی روی پایه‌ی نوک‌تیز نسب گردیده است. دو سر این عقربه در حالت رهایی جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می‌دهد.

فرسایش:

فرسایش عبارت است ازعمل فرسودن پوسته‌ی زمین به وسیله‌ی عوامل مختلف طبیعی که یکی از مهم‌ترین آنها آب و باد است که به صورت‌های مختلف مانند : برف و باران و دریا و رود خانه و یخبندان و امثال آن در عمل فرسایش تأثیر می گذارد.عمل فرسایش به دو صورت فیزیکی و شیمیایی انجام می شود.

گسل:

گسیختگی ویا شکست قسمتی از پوسته‌ی زمین كه به منجر به جابجایی چینه ها گردد.

فصل :

یكی از تقسیمات زمانی كه بر اثر مدت زمان تابش آفتاب و شرایط جوی حاصله از تغییرات زمانی شدت تشعشع خورشید مشخص و طبقه بندی گردیده باشد .

ماگما :

مواد مذابی که در زیرپوسته جامد زمین قرار داشته وگاه برابرفعالیت‌های آتش‌فشانی از دهانه‌های خروجی آتش‌فشان به خارج فوران می کند و پس از رسیدن به سطح زمین به تدریج سرد و سخت می‌گردند.

مختصات جغرافیایی :

عموماً طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی هر نقطه روی زمین را مختصات جغرافیایی آن نقطه گویند.

مد :

منتهای بالا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدن ‌آب دریا را كشند بالا یا مد می گویند .

مدار:

دایری که به موازات نیمگان زمین عبور کرده و بر نصف النهارهای زمین عمود باشند.

مقیاس نقشه :

نسبت میان مسافت دو نقطه روی نقشه و مسافت حقیقی همان دو نقطه در طبیعت را مقیاس نقشه می نامند .

مقیاس نقشه را ممكن است به شكل كسری كه صورت ان عدد 1 و مخرج ان تعداد دفعات كوچك شدن طبیعت است مشخص نمود و یا به شیوه انگلیسی از دو واحد طولی مانند یك اینچ برابر یك مایل استفاده كرد كه این روش تقریبا منسوخ شده است و غالبا به همان روش اول اكتفا میگردد . همچنین ممكن است نقشه را نسبت به عرض جغرافیائی استانداردی مانند خط استوا ویا مدار 45 درجه تعیین نمایند كه دراین صورت مقیاس خطی ‌‌‌‌‌آن به صورت مركب خواهد بود .

به طور كلی مقیاس نقشه بیكر از طریق زیر نمایش داده میشود :

الف - عددی یا كسری مانند 1:250000

ب - لفظی یا گفتاری مانند یك سانتیمتر روی نقشه برابر دوهزار و پانصد متر در طبیعت است .

پ – 1: خطی یا ترسیمی ساده . 2: مقیاس خطی مرتب برای نقشه های با تصویر مركاتور و نظایر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
وسايلی که در آموزش جغرافیا دوره راهنمایی می توان ساخت
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 10:10
 
 • سال اول راهنمایی:
 • مدل های سه بعدی:
 • مولاژ های ناهمواری ها
 • میز شن
 • لایه بندی خاک
 • ماکت های زندگی شهری ، روستایی، عشایری
 • ماکت های زنذگی انسانی بر اساس طبقه بندی اقلیمی
 • ماکت های فرایند تولیدات صنعتی
 • ماکت های چرخه ای
 • ماکت سازه های عمرانی ( سد)
 • ماکت احداث تونل در مناطق کوهستانی
 • ماکت جاده های کوهستانی
 • ماکت توپوگرافی ایران در نواحی سه گانه
 • -ماکت مشاغل :کشاورزی ،صنعت،خدمات،دامپروری ، ماهیگیری،...
 • ماکت طبقه بندی پوشش گیاهی بر اساس ارتفاع
 • ماکت انواع مزارع کشاورزی
 • ماکت انواع صنایع دستی
 • ماکت انواع کارخانجات
 • ماکت اسکله تخلیه بار

سال دوم راهنمایی:

ماکت انواع پوشش گیاهی آسیا ، اروپا ، افریقا ، استرالیا و آمریکا 

ماکت سه بعدی جغرافیای طبیعی مانند دلتا ، آتشفشان، مجمع الجزایر ، شبه جزیره ، رود خانه ، جلگه ، فلات ، کوه،در یاچه ، دره ، انواع پوشش گیاهی

ابنیه مشهور جهان مانند مکه ،بیت المقدس ، تاج محل ، دیوار چین ، اهرام ثلاثه ، بیگ بن ، مقر سازمان ملل

مولاژ انواع جانوران و تعیین محل زیست آنان

ماکت نقشه قاره ها بر مبنای محصولات کشاوزری و صنعتی

مقایسه ناهمورای های پیر و جوان

ماکت مقایسه کشاورزی مدرن ومکانیزه با سنتی

ماکت کشتی صلح سبز

چرخه غذایی قطب جنوب

سال سوم راهنمایی

ساخت کره جغرافیایی

تهیه کروکی

ساعت آفتابی

فشار سنج

گردآب

باد نما و باد سنج

قطب نمای ساده

نمودار تصویر و چارت

مقیاس بفورت(باد

انواع نمودار های جغرافیایی

ماکت سه بعدی یک ناهمواری در گذشته و حال

ماکت نمایش انواع اصطلاحات بر روی زمین( دلتا ، پیچان رود دامنه ، قله ، یخچال ، تپه ، دره ، دشت ،آبشار ....)

ماکت انواع تپه های ماسه ای

ماکت انواع چین

ماکت انواع گسل

ماکت انواع آتشفشان و برش آن

ماکت نمایش صفحات تکتونیکی

ماکت ریفت میان اقیانوسی

سیسموگراف ساده

ماکت چرخه آب

ماکت نیروگاه برق آبی

ماکت اندازه گیری دبی آب رود

ماکت مسیل

ماکت نمایش انواع شخم مناسب و نامناسب

ماکت جزر ومد

ماکت نمایش جریان های اقیانوسی

ماکت سیر تکوین امواج

ماکت ناهمواری های زیر دریا

ماکت تاثیر انواع هوا در زندگی انسان

ماکت نمایش زاویه تابش نور خورشید در مناطق مختلف

ماکت نمایش آلاینده های هوا

تهیه آلبوم عکس های جغرافیایی با موضوعات طبیعی و انسانی 

ماکت سیر تحول مسکن انسان

ماکت نمایش انواع مهاجرت

ماکت انواع مسکن به لحاظ مصالح

ماکت مکانیابی سکونتگاههای انسان

ابنیه مشهور ایران : سی و سه پل ، ارگ بم ، مقبره قابوس ، حرم امام رضا (ع)، برج میلاد ، برج آزادی ، شمس العماره و.....

مدل منظومه شمسی

مدل خورشید و کهکشان ها

ماکت جهت یابی

ساخت انواع قطب نمای ساده

مدل نمایش مدارات و نصف النهارات

ماکت نمایش شب و روز

ماکت نمایش چرخش زمین به دور خورشید

ماکت تفاوت میزان در یافت نور خورشید در مدارات مختلف 

ماکت تفاوت شرایط آب و هوایی در دو نیمکره

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
فرهنگ اصطلاحات جغرافیای دوره راهنمایی بخش اول
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 10:11
 

اطلس :

مجمو عه ای از نقشه های جغرافیايی كه به صورت كتاب مجلد شده باشد.

اطلس در انواع مختلف تهیه می گردد كه از آن جمله اطلس های عمومی جغرافیائی ، تاریخی ، هوا شناسی، نجوم شهری ، راه ها و غیره را می توان نام برد .

آبراهه :

الف ) مجرایی است كه به طور مصنوعی در زمین كنده شده و برای حمل و نقل آبی به كار می رود .

ب ) رشته های باریكی از آب یا جویبارهای كوچكی كه دو دریای مجاور را به هم بپیوندد .

ج ) مجرایی است كه به منظور آبیاری مناطق كشاورزی ایجاد شده باشد . به این مجرا كانال نیز می گویند .

آبرفت :

موادی مانند شن و گل و لای كه در داخل آب رودخانه ها معلق بود و با جریان آب به جلو رانده شده و به تدریج ته نشین می گردد .

آبگیر:

الف) منطقه‌ای که چینه‌ها و لایه‌های سطح زمین ، رو به سوی نقطه‌ای به نام نقطه‌ی مرکزی نشست کرده و گودالی را به صورت گنبد وارونه به وجود آورده‌ باشد.

ب) آبگیر یک رودخانه و شاخه هايی كه به آن می پیوندند.

پ) منطقه‌ای که به وسیله ی آب یک دریاچه فرا گرفته شود به این واژه آبگیر نیز گفته می شود.

آب و هوا:

آب و هوا عبارت است از میانگین شرایط جوی یک منطقه در فصل‌هاي چهارگانه .

به طور کلی مناطقی که در قسمت‌های خارجی یا درونی قاره‌های بزرگ قرار گرفته‌اند دارای آب وهوای قاره‌ای بوده و سرزمین‌های واقع در بخش‌های غربی این قاره‌ها دارای بارندگی فراوان و رطوبت زیاد ودرجه‌ی حرارت تقریباً ثابتی هستند . البته این شرایط کلی و جامع نبوده واستثناهایی در آن دیده می شود علاوه بر شرایط بالا ارتفاع هر منطقه نیز در چگونگی آب و هوای آن منطقه موثر بوده و شرایط ویژه ای را به نام آب و هوای کوهستانی پدید می آورد . چگونگی آب و هوای نواحی استوایی تقریباً ثابت و یکنواخت است و هرچه از استوا دور و به نواحی قطبی نزدیک شویم دستخوش تغییرات وسیع تری می گردد که نمی توان برای آن قواعد ساده و یکسانی بیان داشت .

به طور کلی عوامل موثردر چگونگی آب و هوای هر منطقه را می توان به شرح زیر بیان كرد : درجه حرارت و تشعشع و فشار جو و باد و رطوبت و تبخیر و عرض جغرافیایی و ارتفاع و موقعیت مکان و یا جریان های دریایی و میزان قابلیت نفوذ خاک و روییدنی ها به این اصطلاح اقلیم نیز گفته می شود.

آتش‌فشان :

کوه یا قله‌ی معمولاً مخروطی شکل که براثر ، روی‌هم انباشته شدن مواد گداخته‌ای که از روزنه‌ای به نام دهانه‌ی آتش‌فشان خارج گردیده‌است ، پدید آمده‌باشد . بلند‌ترین آتش‌فشان روی زمین کوه آکونکاگوا به ارتفاع 6960 متر که در رشته کوه‌های آند درآمریکای جنوبی واقع شده است. بلندترین آتش‌فشان فعال کوه گوایاتیری به ارتفاع 6060 متر است که آن نیز در رشته کوه‌های آند واقع شده است.

باد:

جریان افقی هوا با شدت‌های متفاوتی از آرام‌ترین تا شدید‌‌ترین آن‌ها که توفند نام دارند. بوفورت یعنی مقیاس باد .

بیابان :

منطقه‌ی كم‌ باران و كم گیاهی كه غالباً قابل زیست نبوده و به شرح ذیل طبقه بندی می شود :

الف – منطقه‌ی كم باران و بادخیزی كه فشار جو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن زیاد بوده و میزان ریزش باران ‌آن از 250 میلی متر كمتر و تابستان‌های بسیار گرمی داشته باشد . ( صحرای افریقا )

ب – صحراه‌هایی كه در كرانه‌های غربی یك قاره و در عرض جغرافیای 15 تا 30 درجه واقع شده باشد . حاشیه ساحلی این صحراه‌ها معمولاً تحت تاثیر جریان‌های ‌آب سرد دریایی ، دور از ساحل قرار داشته و درجه حرارت ‌آن‌ها در تابستان حدود 18 درجه سانتی‌گراد است . (صحرای كالاهاری در افریقا)

پ- صحراه‌هایی كه در عرض جغرافیایی متوسط و در درون قاره‌ها واقع شده‌باشند . تابستان این صحراه‌ها داغ و زمستان ‌آنها سرد است . (صحرای گپی در چین )

ت- صحراه‌های برفی و یخی واقع در سرزمین‌های قطبی . (صحرای گرو ئنلند )

تاقدیس :

طبقه‌ای از سنگ که به صورت یک تاق ، چین خورده باشد.

پوسته:

پوسته‌ی خارجی زمین ضخامت 16تا48 کیلومتر دارد وازعناصر زیر تشکیل یافته : اکسیژن47 درصد- سیلیکون- آلومینیم 8 درصد- آهن5 درصد- کلسیم 5/3 درصد- سدیم 5 /2 درصد- پتاسیم5/ 2 درصد- مینزیم 2/ 2 درصد- تیتانیم5/ 0 درصد - هیدروژن 2/0 درصد – کربن 2/0 درصد – فسفر1/0 درصد- سولفر 1/0 درصد .

بررسی‌های علمی نشان داده است که زمین از لایه‌های متعددی که مانند پوست پیاز روی هم قرار گرفته‌اند تشکیل یافته است . نظر دانشمندان درباره‌ی ضخامت این لایه‌ها متفاوت است ولی وجود سه لایه متمایز در نزدیک سطح زمین تقریباً مسلم است. نتایج حاصله از زلزله نشان می دهد که در اعماق12 کیلومتری و37 کیلومتری و60 کیلومتری سطح زمین تمایز بارزی میان لایه‌ها وجود دارد وخواص فیزیکی آن‌ها به طورفاحش فرق می کند . درعمق2900 کیلومتری لایه متمایز باسطح انفصال دیگری وجود دارد که تغییرلایه در آن‌جا فاحش‌تراست. زمین‌شناسان براین عقیده هستند که در این‌جا به هسته مرکزی زمین برخورد می شود که احتمالاً از آهن ونیکل مذاب است وشعاع آن حدود 3470 کیلومترمی باشد.

به طورکلی ساختمان زمین را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1) پوسته زمین که از خاک ومواد متراکم ولغزنده ای تشکیل یافته وضخامت آن 5 الی 50 کیلومتر است .

2) زیرپوش یاجبه : که خود از دو لایه زیرپوش بالایی وزیرپوش زیری تشکیل گردیده است: الف) زیرپوش بالایی که حدود 950 کیلومترضخامت دارد.ب) زیرپوش زیری که احتمالاً حدود 1950 کیلومترضخامت دارد.

3) توده ی مرکزی زمین که خود به دو لایه‌ی هسته‌ی داخلی وهسته‌ی خارجی تقسیم می گردد : الف)هسته خارجی که احتمالاً حدود2100 کیلو متر ضخامت دارد ب)هسته داخلی که احتمالاً حدود1370کیلو متر ضخامت دارد.

تلماسه :

تپه یا رشته ارتفاعات شنی كه بر اثر وزش باد و جابجا شدن شن پدید آمده‌ باشد. این گونه تپه‌ها در كویر و در قسمت بالاتر از سطح ، بركشند كرانه‌های پست دریاه‌ها دیده می‌شوند . شكل و اندازه تل‌ماسه مناطق كویری تحت تاثیر وزش باد دائماً در تغییر بوده و اغلب متناسب با شدت وزش باد در حال جابجایی و تغییر شكل قرار می گیرد . حركت ریگ‌های روان اغلب برای مناطق مسكونی حاشیه كویرها با خطر مدفون ساختن مناطق مزبور توأم بوده و برای ثابت نگه‌داشتن آنها به طرق مختلفی مانند كاشتن گیاهان كویری و یا استفاده از مواد نفتی و غیره متوسل می گردند . به تل‌ماسه ریگ روان نیز گفته می‌شود .

توجیه نقشه :

قرار دادن نقشه نسبت به طبیعت به وضعی كه شمال نقشه در جهت شمال طبیعت و جنوب آن درجهت جنوب طبیعت قرار گیرد و یا به عبارت دیگر كلیه‌ی امتدادهای روی نقشه به موازات و در جهت امتدادهای مشابه خود در طبیعت واقع شوند.

توندرا:

اراضی بی درختی که در نواحی شمالی آمریکا و همچنین در سراسر مناطق شمالی قاره اروپا و آسیا واقع شده و به دلیل دارا بودن آب وهوا قطبی اغلب از برف و یخ پوشیده شده است. این مناطق دارای تابستان های بسیار کوتاه بوده و میانگین دمای گرم ترین ماه آن از 10 درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند . گیاهان این نواحی بیشتر از خانواده ی توده بوته ای وگلسنگ وخزه وجگن وامثال آن ها است.

جریان‌های دریایی :

جابجایی آب سطحی اقیانوس‌ها را جریان‌های دریایی می‌گویند. مهم‌ترین علت جریان های دریای وزش باد‌های غالب و اختلاف چگالی ناشی از تغییر دما یا شوری آب است.چرخش زمین نیز سبب تغییراتی در جهت جریان‌های دریایی می‌شود. مشهور‌ترین جریان‌های دریایی جریان ( گلف استریم ) جریان خلیج نام دارد. به طور كلی جهت جریان‌های دریایی در نیم‌كره شمالی در جهت گردش عقربه‌های ساعت است. روی هم رفته جریان‌های دریایی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در آب و هوا و شرایط اقلیمی دارند.

مثلاً جریان آتلانتیك شمالی ( جریان اقیانوس اطلس ) سبب ملایمت هوای زمستان‌های نواحی شمال غرب اروپا است و برخورد جریان خلیج با جریان سرد لابرادور باعث مه غلیظ در نیوفوندلند می‌گردد .

جزر :‌

فرو‌‌نشستن ‌آب دریا را فروكشند پائین و یا جزر می‌نامند .

جزر و مد :‌

بالا و پائین رفتن مناسب ‌آب دریا واقیانوس حاصله از نیروی جاذبه خورشید و ماه را جزر و مد یا كشند می‌گویند . اگر چه جرم خورشید به مراتب از جرم ماه بیشتر است ولی عامل اصلی جزر و مد جاذبه كره ماه است . (جرم خورشید 27 میلیون برابر جرم ماه است ولی فاصله خورشید 389 برابر فاصله ماه از زمین می‌باشد )

جلگه :

زمین مسطح و نسبتاً همواری که معمولاً ارتفاع کمی داشته باشد این‌گونه اراضی که به آن دشت نیز می‌گویند به طرق گوناگون به وجود می‌آید که هر کدام بر حسب مورد نام‌گذاری می‌شوند : مانند جلگه‌ی آبرفتی و جلگه‌ی ساحلی و هم‌چنین گیاه طبیعی غالب جلگه‌های معقوله علف است که به آن علفزار می‌گویند.

جمعیت:

تعداد نفراتی که در یک واحد سرزمینی زندگی می کنند.

جنگل:

منطقه ای از زمین كه پوشیده شده از گیاهان و درختان باشد . جنگل در حفظ آب خاک و حیات وحش و جلو گیری از فرسایش زمین و همچنین برای تهیه ی چوب ارزش به سزایی دارد. جنگل های روی زمین را به طور کلی به سه نوع تقسیم می کنند:جنگل های استوایی و جنگل های برگریز وجنگل های مخروطی.

جهت:

چهار نقطه‌ی شمال،جنوب،شرق،غرب و همچنین جهات فرعی که شامل: شمال غربی و شمال شرقی و جنوب غربی و جنوب شرقی می باشد.

چین خوردگی :

تاخوردگی چینه‌های زمین که براثرحرکات پوسته زمین ایجاد شده باشد درصورتی که فشار وارده از جنبش‌های زمین کم باشد چین ملایم بوده وهنگامی که فشار زیاد باشد تاخوردگی به شکل قوسی تند درآمده و در مقابل دو سرچینه به هم نزدیک می‌شود.

حرکت انتقالی :

گردش زمین به دور خورشید که یک سال شمسی به طول می‌انجامد.

حرکت وضعی :

چرخش زمین به دور خود که 24 ساعت طول می‌کشد.

درجه:

الف) واحد سنجش گرما در سیستم‌های سانتی‌گراد و فارنهایت

ب) واحد اندازه گیری زاویه که مقدار آن 1 کسر 360 پیرامون دایره است.

دره: شیاره ممتدی که معمولاً از ارتفاعات شروع شده و به دریا پایان می یابد. معمولاً دراین دره ها ، رودخانه‌ای جریان دارد.

دلتا :

منطقه‌ای از مواد رسوبی واقع در دهانه‌ی یك رودخانه كه موجب هموار شدن زمین و شاخه شاخه شدن رودخانه‌ها می‌گردد. علت انتخاب این واژه شباهت زیادی است كه دهانه‌ی رودخانه‌ی نیل (واقع در مصر ) به حرف یونانی دلتا داشته و از زمان باستان به همین عنوان نامیده شده است . در حالی كه دهانه‌ی سایر رودخانه‌ها ممكن است به حرف مزبور شباهت نداشته باشند.

راهنمای نقشه ( توپوگرافی‌)

نمایش عوارض موجود هر منطقه اعم از طبیعی یا مصنوعی را توپوگرافی می نامند . واژه توپوگرافی از دو كلمه یونانی توپو به معنی مكان و گرافی به مفهوم نمایش یا تشریح اقتباس شده است .

رسوب :

موادی كه از حالت محلول در مایع به صورت جامد جدا شود و همچنین عمل جدا شدن ‌‌‌‌‌آنها را نیز می‌گویند.

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
نمونه سوال امتحان جغرافیا کلاس اول راهنمایی مرحله دوم
از مدیر الکترونیک مدرسه در دوشنبه، 23 مه 2011، 10:02
 

1- کدام مورد سرزمین پست وهموار است؟

الف- هیمالیا ب- البرز ج-می سی سی پی د-کانادا

2- ارتفاع نقاط مختلف کره زمین را نسبت به چه چیزی اندازه گیری می کنند؟

الف- نسبت به سطح اقیانوس ها ب-نسبت به سطح دریاها ج- نسبت به سطح دریاچه ها د-الف وب

3- لبه شمالی فلات ایران چه رشته کوهی قرار گرفته است؟

الف- زاگرس ب- البرز ج- سلیمان د-هیچکدام

4- عوامل مشترک میان کشورهای خاورمیانه چیست؟

الف- زبان عربی ب- دین اسلام ج- منابع نفت د-همه موارد

5- اختلاف دمای زیاد شب وروز وبارندگی ناچیز مشخصات کدام ناحیه آب وهوایی است؟

الف-بیابانی داخلی ب- بیابانی کناره ای ج- نیمه بیابانی د- هیچکدام

6- تنگه هرمز کدام یک از آبها را به هم وصل می کند؟

الف- مدیترانه واحمر ب-مدیترانه وسیاه ج- عمان وخلیج فارس د-عمان وهند

7- سرزمین های بلندی که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع وپست منتهی می شود چه نام دارد؟

الف-جلگه ب- فلات ج-دلتا د- دشت

8- زاینده رود به کجا می ریزد؟

الف- تالاب جازموریان ب- دریاچه هامون ج-دریاچه ارویه د-تالاب گاوخونی

9- اهمیت خلیج فارس از چه نظر است

الف- منابع نفت ب-اهمیت تجاری ونظامی ج- مسیر مرتبط به آبهای آزاد د- همه موارد

10-با استفاده از کاریز یا قنات آب کدام یک از نواحی آب وهوایی تأمین می شد؟

الف- بیابانی ونیمه بیابانی ب- کوهستانی ج- خزری د- هیچکدام

11- پیدایش توسعه شهر اصفهان کدام مورد است؟

الف-صنعتی تاریخی ب- سیاسی اداری ج- مذهبی د- سیاسی -صنعتی

12- گیاه صنعتی ناحیه بیابانی ونیمه بیابانی چیست؟

الف- خرما ب- پسته ج-پنبه وچغندر قند د- خرما ونیشکر

13- کدام رود از زاگرس مرطوب سرچشمه می گیرد؟

الف- کرخه ب- دز ج- کارون د-همه موارد

 

14-در ناحیه کوهستانی بیشتر جمعیت ، در چه سرزمین هایی ساکن هستند؟

الف- دره های آبرفتی ب- دامنه های پر شیب ج- کوهپایه های زاگرس خشک د- مورد ب وج

15- فصل صید ماهی چه زمانی است؟

الف- از اوایل پاییز تا اوایل تابستان ب- از اوایل پاییز تا اوایل بهار

ج- از اوایل تابستان تا اوایل پاییز د-از اوایل بهار تا اوایل پاییز

16-پنب هدر کدام بخش ناحیه خزری کشت می شود

الف- شرق استان گلستان ب-شهر لاهیجان ج- مرکز ناحیه خزری د- غرب ناحیه خزری

17-کمی وزیادی جمعیت در جاهای مختلف ناحیه خزری به چه عاملی بستگی دارد؟

الف-اعتدال دما ب- وسایل حمل ونقل ج- امکانات رفاهی د- حاصلخیزی زمین

18- میان قاره آسیا وآمریکا چه اقیانوسی قرار دارد؟

الف-هند ب- آرام ج-اطلس د-منجمد شمالی

19- جلگه رود کورا در کدام قسمت فلات ایران قرار دارد؟

الف- شمال غربی ب- شمال شرقی ج- جنوب شرقی د-جنوب غربی

20- کم وسعت ترین ناحیه آب هوایی ایرا ن کدام است؟

الف-بیابانی ونیمه بیابانی ب- کوهپایه ای ج- خزری د- کوهستانی

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
قرآن کلاس سوم راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:23
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : سوم راهنمایی

تاریخ : 1/2/90

مدت : 45 دقیقه

نام درس : قرآن

با استفاده از کلمات داده شده معنای لغات را بنویسید .\(1نمره)

( گذشت – می خوانند – زیان کاران – خدایان – راست گفت )

ارباب – خاسرین – صدق – یتلون

2- ترکیبهای قرآنی زیر را معنی کنید .

الف – یسارعون فی الخیرات

ب- مله ابیکم ابراهیم

ج- هل جزاء الا حسان الا الاحسان

د- لا اعبد ماتعبدون

3- ترجمه صحیح و هر عبارت را علامت بزنید

-- فمن عفا و اصلح .  الف- پس هرکس عفو کرد و کار نیک کرد ¨   ب- پس اگر عفو کردی و کار نیک کردی ¨

-- اتبعوا الف- پیروی کنید ¨ ب - پیروی کردند ¨

-- فا جره علی الله الف- پس اجریی با خداست ¨ ب - پس اجرش آمرزش الهی است ¨

-- اتبعوا الف – پیروی کنید ¨ ب – پیروی کردند ¨

4- عبارتهای قرآنی را ترجمه کنید .(5نمره)

 - وما لکم من ناصرین

- قل ء امنا بالله و ما انزل علینا .

- ان اول بیت وضع للناس .

- ان الا برار لفی نعیم

- اذ قال لا بیه وقومه ما تعبدون .

 من الله توفیق

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
قرآن کلاس دوم راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:22
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : دوم راهنمایی

تاریخ : 1/2/90

مدت : 45 دقیقه

نام درس : قرآن

1- با استفاده از کلمات داده شده معنای کلمات قرآنی را بنویسید . ( 1نمره )

( باریک – ایمان آوریم – سخن – آتش بزرگ – وسعت )

( جهیم – عرض - امنا - حدیث )  

2- تر کیب های قرآنی زیر را معنا کنید ( 2نمره )

الف) نعم المولی

ب) باس شدید .

ج) کثیر منهم

د) تصریف الریاح

3- ترجمه هر عبارت را مقایسه و ترجمه صحیح آن را بنویسید . ( 1 نمره )

فا علموا ( پس دانستند ) ç )

ان الله مولا کم ( که خدا سر پرست آنها ست ç )

4- ترجمه کنید ( 6 نمره )

- اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها

- سابقوا الی مغفره من ربکم

- و هذا کتاب انزلنا مبارک

- وما انزل الله به الارض بعد موتها

  من الله توفیق

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
قرآن کلاس اول راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:22
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : اول

تاریخ : 30/1/90

مدت : 70 دقیقه

نام درس : قرآن

1- با استفاده از کلمات داده شده معنای کلمات را بنویسید. (2نمره)

( مردم شرک نورز- آنها رستگار ان بی نیاز )

اولئک .................مفلحون ....................................لاتشرک ........................................ ناس .................................

2- معنی ترکیبات زیر را بنویسید .(3نمره)

فی سبیل الله ................................... جعل لکم ...................................

نذیر مبین ................................... منامکم باللیل....................................

بعد موتها................................... من رب العالمین...................................

3- ترجمه صحیح را با علامت (× ) بزنید .(2نمره)

A ) لهم مغفره و اجر عظیم

الف ) برای آنها آمرزش و پاداش بزرگی است o قطعات برای آنها آمرزش وجود دارد . o

B ) خدا برای هر چیزی تواناست

الف ) کان الله علی کل شی قدیرا o ب) ان الله کان بکم رحیما o

C ) وینزل من السماء ماء

الف) و خدا نازل کرد از آسمان آب را o ب) و نازل می کند از آسمان آب را o

D ) خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است .

الف ) والله بما تعملون بصیر o ب) والله بما تعملون خبیرo

4- آیات و عبارات قرآنی را ترجمه کنید .(3نمره)

الف)والله لایهدی القوم الظالمین ........................................

ب) وقل جاء الحق و زهق الباطل ......................................

ج – ان الله سمیع بصیر....................................................... 

  من الله توفیق

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی - نمونه دوم
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:20
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : دوم

تاریخ : /12/89

مدت : 70 دقیقه

نام درس : علوم تجربی

1- ویژگی خاک بیابان و جنگل را بنویسید .(1نمره)

2- افق خاک را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید و یکی را توضیح دهید (1نمره)

3- سلول گیاهی را بکشید و تفاوت آن با سلول جانوری را توضیح دهید .(1نمره)

4- چرا توصیه می شود قبل از وعده های غذایی از مصرف شیرینی جات خود داری کنید . 5/.نمره)

5- غذای کامل را توضیح دهید . (5/. نمره)

6- نقش لیپیدها را در بدن بنویسید . (5/.)

7- ویتامین چیست . و انواع آنرا نام ببرید . (1نمره)

8- بیماری کمبود ویتامین یعنی چه ؟ نام سه بیماری کمبود ویتامین را بنویسید .(1نمره)

9- احساس سیری و گرسنگی را توضیح دهید . و مربوط به کجا ی بدن می باشد .(1نمره)

10- مواد معدنی و مواد آلی غذا ها را توضیح دهید .

11-DNA و کروموزم را توضیح دهید .

12- سازمان بندی بدن انسان را توضیح دهید (1نمره)

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:18
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : دوم

تاریخ :  /2/90

مدت : 70 دقیقه

نام درس : علوم تجربی

1- اجزا هواي خشك و پاك را بنويسيد (1نمره)

2- سه نوع ابر را نام برده و شكل هركدام را بنويسيد (5/1نمره)

3- عوامل موثر بر ميزان آب جاري را نام ببريد (1نمره)

4- ارزش و اهميت درياها را در 4 مورد بنويسيد (1نمره)

5-- شوري آب درياها در چه مناطقي بيشتر و در چه مناطقي كمتر است (1نمره)

6- پرسلولي بودن جاندار چه فوايدي دارد (1نمره)

7- مفهوم تنفس را از نظر دانشمندان بنويسيد (1نمره)

8-- اسكلت داخلي چه جنسي دارد وچه وظيفه اي دارد (1نمره)

9- چهار نوع جانور كيسه تن نام ببريد ( 1نمره)

10- سه نوع كرمها را نام ببريد و از هر يك مثال بزنيد (5/1نمره)

11- خار پوستان چگونه تغذيه و تنفس مي كنند (1نمره)

12- ويژگيهاي مشترك خزندگان را در چهار مورد بنويسيد (1نمره)

13- سرخسها داراي چه ويژگيهايي هستند (1نمره)

14- وظايف ريشه گياه را در سه مورد بنويسيد (5/1نمره)

15- وظايف ساقه را درسه مورد بنويسيد (5/1نمره)

16- عوامل موثر در فتوسنتز (غذا سازي ) در برگ گياهان را نام ببريد (5/1نمره)

17- سه مرحله سخت يك بيماري ميكروبي را نام ببريد (5/1نمره)

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
ادبیات فارسی کلاس اول راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:16
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : اول راهنمایی

تاریخ : 25/12/89

مدت : 50 دقیقه

نام درس : املاء فارسی

1- برای هر یک از واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید. (1 نمره)  الف- جذب(.....................................) ب- حس(......................................)

2- شکل صحیح املای واژه ها را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.(1 نمره)

الف- قلب سرشار از ........... تو روشن از آفتاب قرآن است. الف- عطوفت  ب- عتوفت

ب- زندگی مجموعه ای از روزها و ماه ها وسال هاست ؛ روزهایی که به .......... می گذرند.  الف- شطاب ب- شتاب

3- املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید. (2 نمره)

الف- قسمت اعزم اُمر به قفلت سپری می شود. کسی در زندگی موفّق است که اکنون و فرست حال را دریابد.

1- 2- 3- 4-

4- با توجه به معنی املای کدام گزینه غلط است؟ آن را با علامت ضربدر مشخص کنید. (1 نمره)

1-4 : الف- اذّیت: آزار ب- گله: شکایت ج- تقسیر: کوتاهی د- عجیب: شگفت

2-4: الف- انتقال : جابه جا کردن ب- حراس: ترس ج- علایق: علاقه ها د- بیم: ترس

5- کدام گزینه هم خانواده ی گزینه های دیگر نیست؟ (1 نمره)

الف- صبر ب- صابر ج- صبور د- بصیر

6- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ (1 نمره)

الف- اسکندر در اسنای صفر به شهری رسید .  ب- می توان از لحظه های زندگی لذّت برد .

ج- ایمان، پارسایی و پاکدامنی تان را حفظ کنید. 

د- من با غرور و مهربانی و خشنودی، باغ و صحرا را تماشا می کردم.

7- کدام واژه به معنی « اندیشیدن و فکر کردن» است؟ (1 نمره)  الف- تعمّل  ب- تأمّل ج- تحمّل

8- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ (2 نمره)

الف- می گویند وقت طلاست ولی بدون تردید وقت از طلا گران بهاتر است.

ب- دوره ای که بزرگ ترها معمولاً با حصرت و آح از آن یاد می کنند.

ج- فکر کردم هالا دیگر توی قلبم حسابی شلوق شده است.

د- می گویند قدر وقت را بدانید و دغایق گران بها را بیحوده از دست مدهید .

عکس مدیر الکترونیک مدرسه
املاء فارسی - پایه سوم راهنمایی
از مدیر الکترونیک مدرسه در پنجشنبه، 19 مه 2011، 08:15
 

نام :

نام خانوادگی :

شماره صندلی :

بسمه تعالی

امتحان میان مرحله سوم

مدرسه راهنمایی شهید دکتر فیاض بخش

پایه : سوم

تاریخ : 25/12/89

مدت : 70 دقیقه

نام درس : املاء فارسی

1- برای هریک از واژ ه های زیر یک هم خانواده بنویسید (1نمره)

الف : جذب :  ب: قوانین :

2- شکل صحیح املاء واژه را انتخاب کنید .(1نمره)

الف – این .....................................بپذیر که عاقل در مهمات توقف جایز نشمرد . الف – ملا تفت o  ب- ملاطفت o

ب- بعضی ها غزل حافظ را ..............................می دهند الف- ترجیح ب- ترجیه

3- املاء صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید .(1نمره)

الف – اگر خواهی به درجه ی مورچه قنائت کنی ، می باش(.............................)

ب- دردوستی ها نباید افرات کرد . (.........................................)

4- با تو جه به معنی ، املای کدام گزینه غلط است ؟ آن را با علامت × مشخص کنید .(2نمره)

1- 4- الف- مصاحبت : هم نشینی o  ب- خسلت : خوی o  ج- معصیت : گناه o  د: طریقت : راه روش o

2-4- الف- تهمت : گمان بد o  ب- وقوف : آگاهی o  ج- تنین : آواز o  د: قحطی : خشک سالی o

5- کدام گزینه هم خانواده ی گزینه های دیگر نیست ؟ (1نمره)

الف- صبر o  ب- صابر o  ج- بصیر o  د- صبور o

6- در کدام گزینه غلط املائی وجود دارد ؟ (1نمره)

الف- ایرانیان جهان را به اعجاب وا داشته اند o  ج- کودک ما بغض خود را خوردo

ب- از شکوه و قنای تاریخی خود الهام می گیریم o  د- وقتی که آوای سحر گاهی اش را سر می دهد o

7- کدام واژه به معنی <<‌‌ فرستاده >> است ؟(1نمره)

الف- سفیرo  ب- صغیر o  

8 – در متن زیر واژه های نادرست املایی را پیدا کنید و صحیح آن هارا در محل نقطه چین بنویسید .(2نمره)

سوی درخت الطافی نمود ، بومی قسد او را داشت ، اندیشید که اگر باز گردم را سو در من آویزد و و اگر در جای خود قرار گیرم ، بوم آید . با خود گفت : در بلاها وانواع عافت باز است .

جوان ایرانی نیاز دارد که در وهله ی اول ، خود و تاریخ و فرهنگ دینی خود را بشناسد ، سپس با جریان های عمده ی فکری در جهان آشنا گردد و بدین گونه دارای قریحه ی نقد و تحلیل گردد .

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده واز زیر سنگ های سخت ، آب های لطیف روان کرده ،

تابر روی زمین می رود وبه تدریج بیرون می آید .

اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود ، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوانی از آن قادر بود ، صبر کند تا آن سخن تمام شود ، پس جواب خود بگوید برو جهی که در متقدم طعن نکند.

از گوشه ی صو معه آواز در آمد که ای مرد ، خودرا رنجه مدار که او چند سال است تا به مادل سپرده است .

ابلیس ، زهر ه ندارد که گرد او گردد . دزد را کی زهره ی آن بود که گرد چادر او گردد . تو خود را مرنجان ای طرار ! اگر یک دوست خفته است ، دوست دیگر بیدار است .

تمدن بزرگ و درخشان و دیرینه ی ایران مرهون و مدیون زنان و مردان ایرانی است که در موج خیز حادثه ها بی هیچ هراس و یأس ؛ به سمت ساحل آرامش و موفقیت شنا کرده اند و به مدد ایمان و اراده ؛ این سرزمین را سربلندی و عزت بخشیده اند . چه انسان هایی که در سرمای توان فرسای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مصون بماند . فردا از آن کسانی است که امروز غفلت و سستی نورزند و از دیروز و تجربه های گذشته بهره برگیرند .

 موفق باشید